Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä

Klinik 24 h
-asiointi
 

Yhteys

Potilaan oikeudet

Po­ti­la­sa­sia­mies­toi­min­ta on la­ki­sää­tei­nen ja jo­kai­sel­la ter­vey­den­huol­lon toi­min­tayk­si­köl­lä tu­lee ol­la po­ti­la­sa­sia­mies. Potilasasiamiehen tehtävät on määrätty laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa. Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä suositellaan keskustelua ensisijaisesti hoitoyksikön, henkilökunnan tai heidän esimiehensä kanssa.

Potilasasiamies:

  • neuvoo asiakas- ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja eri oikeuksien vireillepanossa,
  • avustaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvausvaatimuksen laatimisessa,
  • tiedottaa palvelunkäyttäjien oikeuksista,
  • toimii tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä ja toimii muutoinkin palvelunkäyttäjien oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi,
  • seuraa palvelunkäyttäjien oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kuntayhtymälle.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Henkilökohtainen tapaaminen asiamiehen kanssa järjestetään tarvittaessa.

Jos olet tyytymätön saamaasi (tai omaisesi saamaan) hoitoon tai siihen liittyvään kohteluun, voit tehdä kirjallisen muistutuksen kuntayhtymän ylilääkärille.

Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa ja kohtelua. Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön potilas tai hänen omaisensa voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikkansa terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa harkita myös muita, usein nopeampia ja tehokkaampia keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset potilaan ja hänen hoitajiensa välillä.

Muistutus on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtumasta.  Vaivattomin ja suositeltavin tapa on käyttää muistutuslomaketta, mutta myös vapaamuotoinen muistutus on mahdollinen.

Ylilääkäri antaa asiasta potilaalle tai muistutuksen tekijälle kirjallisen vastauksen kohtuullisessa ajassa (yleensä 1-4 viikkoa) muistutuksen tekemisestä. Käyty kirjeenvaihto on täysin luottamuksellista ja se säilytetään erillään potilaskertomuksesta. Muistutuksen tekeminen ei vaaranna millään tapaa muistutuksen tehneen potilaan hoitoa jatkossa. Muistutuksen välityksellä saadun palautteen avulla terveyspalvelujen tuottaja voi kehittää toimintaansa.

Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos annettu vastaus ei tyydytä asianosaista, hänellä on mahdollisuus jatkotoimenpiteenä tehdä kantelu valvoville viranomaisille.

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Muistutuslomake

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei aina voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti.

Potilaan tai omaisen voi olla itse vaikea arvioida, milloin kyseessä on potilasvahinko. Arvioinnin helpottamiseksi Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta löytyy yksinkertaisen verkkotesti. Verkkotestin avulla saa tietoa siitä, täyttyvätkö potilasvahingon edellytykset ja kannattaako vahingosta tehdä ilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle.

Terveydenhuoltoalan ammattilaiset voivat myös ohjata potilasvahinkoa epäilevän asiakkaansa testin pariin. Testin tekeminen on anonyymia eikä sillä ole yhteyttä vahinkoilmoitusten käsittelyyn. Testin voi tehdä kuka tahansa, joka epäilee potilasvahinkoa tai joka joutuu työnsä puolesta tekemisiin potilasvahinkokysymysten kanssa.

Vahinkoilmoituksen tekemiseen on aikaa kolme vuotta siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon vahingosta. Vahinkoilmoitusta ei välttämättä kannatakaan tehdä heti oireiden ilmaannuttua, koska asian käsittelyssä saatetaan tarvita tietoja terveydentilan myöhemmästä kehityksestä. Näin on etenkin infektioiden kohdalla. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen tekemisessä.

Lomakkeita ja lisätietoa

Potilasvakuutuskeskus

Vahinkoilmoitus potilasvahingosta -lomake

Asiakkaalla on ollut toukokuusta 2011 lähtien oikeus valita hoidostaan vastaava terveysasema oman kunnan sisällä. Terveysaseman vaihtamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus ylilääkärille. Terveysasemaa voi vaihtaa kerran vuodessa.

Terveysaseman vaihtaminen eri kuntien välillä

Vuoden 2014 alusta alkaen henkilö on voinut valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveysaseman palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan.

Lomake terveysaseman vaihtoon

Omalääkärin vaihtaminen

Postita kirjallinen ilmoitus terveysaseman/omalääkärin vaihtamisesta:

ylilääkäri Olli Lappalainen
PL 5, 77601 Suonenjoki

Asianmukainen säädöksiin perustuva henkilötietojen käsittely on osa laadukasta asiakaspalvelua. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käsiteltävät asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joiden käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvillä toimenpiteillä pyritään huolehtimaan siitä, että tietojen asianmukainen käsittely toteutuu ja täten turvataan asiakkaiden ja potilaiden yksityisyyden suoja sekä henkilöstön oikeusturva.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalla tulee olla nimettynä tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on toimia asiakkaiden ja potilaiden sekä henkilökunnan tukena tietosuoja-asioissa. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän tietosuojavastaava on Emilia Engelage, puhelin 040 7051 479, sähköposti emilia.engelage@sisasavontk.fi.

Henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyivät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä kerää asiakkaiden henkilötietoja siinä määrin, kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedot ovat väärin, voi asiakas vaatia tietojen oikaisemista. Jos tiedot on kerätty asiakkaalta suostumuksen perusteella, on asiakkaalla oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn. Kuntayhtymän palveluista suurin osa perustuu kuitenkin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen, eikä asiakkaalla silloin ole oikeutta perua tietojen käsittelyä.

Voit pyytää rekisteritietojen tarkastusta, tietojen oikaisua, täydentämistä ja/tai käytön rajoittamista. Voit pyytää myös selvitystä omien rekisteritietojen käsittelystä. Tulosta ja täytä alla olleva lomake ja lähetä pyyntösi: Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, ylilääkäri, PL 5, 77601 Suonenjoki.

Potilasrekisterin käsittelyn tarkastuspyyntö

Potilasrekisterin tarkastuspyyntö

Potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus

Tietosuojaselosteet

Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Lisätietoja henkilötietolainsäädännöstä Tietosuojavaltuutetun toimistosta.

Tietosuojaseloste

Potilaslain 13 §:n 3 momentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomuksia. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus (peruste luovutukselle).

Lomake postitetaan osoitteeseen: Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Ylilääkäri, PL 5, 77601 Suonenjoki.

Pyyntö vainajan tietojen luovuttamiseksi

Yhteystiedot

Potilasasiamies

Arja Kivari
044 7183 304
ma-to 9.00-11.30
etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Käynti- ja postiosoite

Pyörönkaari 26 D
70820 Kuopio


Tietosuoja

Tietosuojavastaava
Emilia Engelage
040 705 1479
etunimi.sukunimi@sisasavontk.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Olli Lappalainen
040 544 1031
etunimi.sukunimi@sisasavontk.fi

Lomakkeiden palautus

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
Ylilääkäri
PL 5, 77601 Suonenjoki